~ सरुभक्त ~

1 comments
                               

                     (एक)
कहिले काँहीं मन हुँदा आफूलाई प्रेमको  सायर भन्ने  गर्छु
मन नहुँदा  आफूलाई  स्वप्नजीवी  र  कायर  भन्ने  गर्छु
जब जब तिमी मेरो मन लुछ्न आउँछ्यौ  प्रत्येक पल  तब-
त्यही मनको अदालतमा तिमी बिरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्र्छु !
                          (दुई)
म  सरिसृप  होईन  भन्दै आदिम  हातहरु  उचाल्दै  छु
पत्थरदेखि परमाणुसम्म सुरक्षाका बातहरु  नियाल्दै  छु
तेश्रो विश्व युद्धमा मरिएन भने बाँच्ने कसरी होला भनी-
आजकल म उठेका हातहरु फेरि जमिन तिर खसाल्दै छु !

                          #
 

1 comments:

 • Nimesh Nikhil said...

  rf/ d'Qms
  lgd]if lglvn
  x]6f}F8f
  cj/f]lkt cf:yfsf cfFs'/fx? af]s]/
  5ftLel/ eUgljZjf;sf 6fs'/fx? af]s]/
  ;ª\sNkx?df dg hf]8\g] ;]t' vf]Hb}5' d
  ;do x'/Ldf g8u]sf kfv'/fx¿ af]s/ .

  htftt} a]dHhfsf] sf]nfxn 5 o;kfln
  /ftf]sf] gfddf /utsf] 7"nf] en 5 o;kfln
  ;a}eGbf ;:tf] j:t' efif0f lkpFb}5' xh'/
  lknfpg] bnx¿s} xnrn 5 o;kfln .

  ltd|f] k|]dsf] k|:tfjnfO{ dGh'/ eGg dg nfUof]
  ha d'xf/ b]v]F ltdLnfO{ ´'/ eGg dg nfUof]
  cfhsnsf dfG5]sf] a]xf]/f b]v]/ t xh'/
  dnfO{ t a? uwfnfO{ xh'/ eGg dg nfUof] .

  dfG5]sf] /ut dfG5]nfO{ g;f eP/ cfPsf] 5
  Pskl5 csf]{ kn oxfF xfb;f eP/ cfPsf] 5
  v} s;/L yfk"F /utn] d'l5Psf cIftf lgwf/el/
  b;}+ o;kfln klg b;}+ x}g bzf eP/ cfPsf] 5 .

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Muktak Manch | info@muktakmanch.com

Email service